Get Adobe Flash player

Wearom sjoelen?

Wearom wie sjoelen frûger sa populair? It antwurd is, omdot it in goeie bezighied is en gjin belûking hat oan geweld. It sjoelen is in rustig spul en kin hiel goed spiele  wurde mei it hiele gesin. It is moeilik, mar toch ek hiel leuk om de blokjes ien de júste goten te sjitten.

Senioren

"DE SCHUUR" hat folwoeksenen ien de leeftiid fan 16 oant rûm 80 ier. Sie sjoele else tiisdei jûn fan 20.00 oant sawat 22.00 oere. De senioren sjoele de earste fjouwer moanne om bonuspunten en wurde beleand mei in beker of weardebon. Er wurd hjir spiele ien 7 klossen. Oan it einde fan it seizoen wurd er in slotjûn organiseare welke meastal op sneon(saturje) jûn is, soms freeds. Ien febrewaarje organisearet sjoelferiniging "DE SCHUUR" altyd in iepen toernoai. Bie sa'n toernoai komme de sjoelers ut bijna de gehiele provinsje Fryslân en in grut diel ut de provinsje Greens. Bie dit toernoai wurd it 5-bakken systeem hânteare.


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Senioren flash