Get Adobe Flash player

Wearom sjoelen?

Wearom wie sjoelen frûger sa populair? It antwurd is, omdot it in goeie bezighied is en gjin belûking hat oan geweld. It sjoelen is in rustig spul en kin hiel goed spiele  wurde mei it hiele gesin. It is moeilik, mar toch ek hiel leuk om de blokjes ien de júste goten te sjitten.

Jeugd

"DE SCHUUR" hat nog 2 jeugdlieden, de leeftiid van de jeugd is 6 oant 16 ier. De kontribúsje bedraagt €40,00. per seizoen en wurd ien 4 twa moanneliekse termynen fan €10.00 betelle. De jeugd sjoelt elke tiisdei jûn fan 18.30 tot ongefear 19.30 oere. Mei Sinterklaas wurd er in Sinterklaas jûn organisearre mei Sint en Pieten en natuerlik kado's wont dizze meie immers net ûntbrekken. De bern meie sels in ferlanglyst meitsje, de winkel wer ot de kado's wei komme meie wurd troch it bestjoer besluten en bekend makke. Oan it einde fan it seizoen wurd er in slotmidje of dei organisearre. Dit hâld ien dot it bestjoer in moaie lokaasje utsieket foar dizze midje of dei, dit is meastol in sneon(saturje).Er binne twa pearioden,peariode 1 rint fan septimber oant jannewaarje,dizze peariode wurd er sjoelt om bonuspunten de twadde peariode gjit oer it hiele seizoen en dot gjit om de scoorde punten fan it gehiele seizoen.dearneist wurd er nog twa kear ien it ier sjoelt om bonuspunten, meastol ien novimber en febrewaarje, de prys is en beker. De jeugdlieden sjoele ien fiif klossen