Get Adobe Flash player

Wearom sjoelen?

Wearom wie sjoelen frûger sa populair? It antwurd is, omdot it in goeie bezighied is en gjin belûking hat oan geweld. It sjoelen is in rustig spul en kin hiel goed spiele  wurde mei it hiele gesin. It is moeilik, mar toch ek hiel leuk om de blokjes ien de júste goten te sjitten.

Foar Septimber 2015

Datum : 26 septimber
Plaats : “ De Trije Doarpen ”
Foarwei 116
Kollumerzwaag


Oanfang : 13.00 uur Einde : 16.30 uur
5 Bakken systeem
Kosten : Volwûksen € 2,50
Jeugd € 1,25
Der wurd Spiele ien 7 gemengde Klossen

(Mânlju en Froulju )

Klosse iendieling:

A 135 en Heecher
B 128 t/m 134.99
C 122 t/m 127.99
D 116 t/m 121.99
E 107 t/m 115.99
F 97 t/m 106.99
G 0 t/m 96.99

Jeugd trije leeftiidscategorieën
Dearneist is der gelegenhied op de vrije bakken
jo gelok te fienen, wearûnder de hynsterbak.

Ienljôchtingen: 

H v/d Kooi
Tel: 0511-444256
mobiel: 06-46753695
email: deschuur@hvanderkooi.nl
webside: http://deschuur.hvanderkooi.nl