Get Adobe Flash player

Wearom sjoelen?

Wearom wie sjoelen frûger sa populair? It antwurd is, omdot it in goeie bezighied is en gjin belûking hat oan geweld. It sjoelen is in rustig spul en kin hiel goed spiele  wurde mei it hiele gesin. It is moeilik, mar toch ek hiel leuk om de blokjes ien de júste goten te sjitten.

2013

JONG EN ÂLD GENIETSJE FAN IT SJOELEN OP IT FRYSKE WÂLDEN TOERNOAI

KOLLUMERSWEAG

Sneon ward ien De Trije Doarpen foar de 19ste kear it ierlikse Fryske Wâlden sjoeltoernoai hâlden. Dit toernoai wurd elk ier organisearjed troch sjoelvereniging “De Schuur”ut Kollumersweag. It toernoai is net allinnig bestemd foar de leden fan de ferieniging, mar foar els en ien diet sien kracht wol mjitte mei sjoelers ut de weide regio. De opkomst wie sneon goed te nimmen, sa’n fjirtich sjoelers ien alle aldenskategorien dwarden it oan harren gelok ien Kollumersweag te besiekje. De dielnimmers kaamen net allinnig ut Noardeast-Fryslấn, mar ek ut de rest fan de provinsje en zelfs in oantal ut de provinsje Greens en Drenthe.


Krekt os foargeande jirren trachtsje de dielnimmers, jong en âld, safolle mogelik punten binnen te heljen en sa'ot altyd gong dit gepeard mei de nedige switdruppels. Foar de leafhawwers wienen er wer de frije bakken en een hynsterbak. Oan it eind fan it Fryske Wâlden Sjoeltoernooi waard de traditioniele ferlotting hâden, de prysen hjir foar warden oanbean troch de middenstoands ferienigingen ut Westereen, Bûtenpost en Kollumersweag en de leden fan “De Schuur”. Dit ier wienen er wer folle pryzen foar de ferlotting.

Nei de ferlotting wie it tiid foar de bekendmakking fan de utslag fan it Fryske Wâlden Sjoeltoernoai en koenen de winnaars de prysen ien ontvangst nimmen.

De utslag fan de frije bakken, hjir mocht men 1 kear sjoele mei 30 houten en wa't heechste oantal punten liet noteare gie mei de earste prys oan de haal. Er wie jir 1 prys foar de jeugd beskikbaar en frouwlju en manlju zieten ien 1 groep.

Winner ien de kategory frouwlju en manlju wie Dhr. R Bosma ut Kollumersweag mei 90 punten.

Winner ien de kategory jeugd wie M. van der Pas ut Kollumerpomp mei 65 punten.

De utslag fan de hynsterbak, hjir mocht men trije kear sjoele mei 20 houten en wa't hjir it heechst oantal punten liet noteare gie mei de earste prys nei hûs. Hjir wienen twa pryzen te verdielen frouwlju en manlju ien 1 groep en in prys foar de jeugd.

Winner ien de kategory frouwlju en manlju wie Dhr. R. Bosma mei 83 punten.

Winner ien de kategory jeugd wie Mandy v/d Pas ut Kollumerpomp mei 54 punten.

Dizze fjouwer pryswinners kriegen in fleispakket mei nei hûs.

De winners fan it Fryske Wâlden Toernoai kriegen in moaie beker mei nei hûs, de utslag hjirfan wie os folgt:

frouwlju en manlju

KLOSSE A:
1e prys dhr R. Bosma ut Kollumersweag mei 693 punten
2e prys dhr W. Reitsema ut Drachten mei 682 punten
3e prys dhr D. Vochteloo ut Baflo mei 663 punten 


KLOSSE B:
1e prys dhr H. v/d Zwaag ut Feanwâlden mei 657 punten
2e prys dhr H. v/d Kooi uit Kollumersweag mei 639 punten
3e prys mevr C. Bouwer uit Kollumersweag mei 621 punten

KLOSSE C:
1e prys mevr D. de Vries ut Drachten mei 641 punten
2e prys mevr G. Boersma ut Kollumersweag mei 627 punten3e prys dhr H. de Jong ut Grutegast mit 584 punten

KLOSSE D:
1e prys mevr P. Wegman ut Kollumersweag mei 619 punten
2e prys mevr W. Gorter ut Kollumersweag mei 616 punten
3e prys mevr M. Wegman ut Kollumersweag mei 606 punten

KLOSSE E:
1e prys mevr D. Koster ut Kollumersweag mei 586 punten
2e prys mevr F. de Vries ut Drachten mei 586 punten
3e prys mevr J. Canrinus ut De Westereen mei 584 punten

De boppeste twa froulje moesten allebei nog in bak dwan en der ut kaam dat
nr 1: 127 goaide, en nr 2: 108

KLOSSE F:
1e prys mevr A. Reinders ut Kollumersweag mei 587 punten
2e prys dhr R. Gorter ut Kollumersweag mei 541 punten
3e prys dhr G. v/d Kooi ut Emmen mei 494 punten

KLOSSE G:
1e prys dhr B. Wiersma ut Bûtenpost mei 553 punten
2e prys mevr L. Veldstra ut Feanwâlden mei 487 punten
3e prys mevr T. v/d Kooi ut Kollumersweag mei 484 puntenJEUGD

KLOSSE A:
1e prys Jannie Beerda ut Bûtenpost mei 511 punten
2e prys Mandy v/d Pas ut Kollumersweag mei 476 punten
3e prys Esmeralda Middeljans ut Emmen mei 427 punten


KLOSSE B:
1e prys Menno Greijdanus ut Kollumersweag mei 408 punten
2e prys Talita Snip ut De Harkema mei 383 punten
3e prys Shana v/d Meer ut De Harkema mei 379 punten

KLOSSE C:
1e prys Denise v/d Meer ut De Harkema mei 437 punten