Get Adobe Flash player

Wearom sjoelen?

Wearom wie sjoelen frûger sa populair? It antwurd is, omdot it in goeie bezighied is en gjin belûking hat oan geweld. It sjoelen is in rustig spul en kin hiel goed spiele  wurde mei it hiele gesin. It is moeilik, mar toch ek hiel leuk om de blokjes ien de júste goten te sjitten.

Fryske wâlden iepen toernoai sjoelen

Werom wie elk ier in iepen toernoai organisearje is om oare sjoelers ien omkriten oan te lûken it is foar us leuk om te sjen wa't er elk ier effkes lânskomt om in skot te weagjen. It earste iepen toernoai waerd hâlden ien 1994, elk ier bliuwt it wer sponnend want je witte nea fan te fjarren wat je kinnne ferwachtsje. Earst wie er nog nea in computer oan te pas kaam mar dêr komt ien 2013 feroaring ien foar it earst wurt dan olles telt en by hâlden ien de computer om fouten safolle mogelik te fjarkommen, dit makket it fjar de minsken ien de telkeamer wol sa makkelijk. Wie hoapje ek elk ier neie minsken oan te lûken om it toch iens in kear te probjerjen want wat hiel simpel lieket kin jo nog wol ris raar tjin falle. Sa'ot folle minsken tinke is dit een sport foar âldere minsken mar om goed te kinne sjoele ferget it toch nog ienige ynspanning en in goeie hân- eag coördinaasje, ik soe sizze kom takommend ier zeker effkes langs bie dit grutse evenement.