Get Adobe Flash player

Wearom sjoelen?

Wearom wie sjoelen frûger sa populair? It antwurd is, omdot it in goeie bezighied is en gjin belûking hat oan geweld. It sjoelen is in rustig spul en kin hiel goed spiele  wurde mei it hiele gesin. It is moeilik, mar toch ek hiel leuk om de blokjes ien de júste goten te sjitten.

Ien Memoriam

Sierd Rozendal stoarn op 15 december 2012, op 84 jarige leeftiid

Henk Westra stoarn op 2 maart 2011, op 63 jarige leeftiid


HTML Comment Box Reacties laden...