Get Adobe Flash player

Wearom sjoelen?

Wearom wie sjoelen frûger sa populair? It antwurd is, omdot it in goeie bezighied is en gjin belûking hat oan geweld. It sjoelen is in rustig spul en kin hiel goed spiele  wurde mei it hiele gesin. It is moeilik, mar toch ek hiel leuk om de blokjes ien de júste goten te sjitten.

Skiednis

Oer de oarsprong fan it fennoatskipspul gjinne ferskillende ferheljen te rûnne, mar gjin ien wit precies hoe it sit. It wurd 'sjoelen' komt heechstwarschiinlik ut it Frysk, mar hoe it spul der terocht kaam is, is ondudlik. Ien Ingelske skiednisbûken wurd sprutsen oer "shovelboard", in foargonger fan it sjoelen sa'ot wie dat ien Nederlân kinne. "Shovelboard" waerd ien de sechstsjinde ieuw spiele troch de heegere klossen op enoarme tafels fan njoggen meter lang. De spielers schoden metalen gewichten oer de tafel en probjerden ze sa fier moglik oan it oare ein te schofen, sunder dot se der of fôllen. Ien de skiednisbûken stjit verneamd dot Henry VIII njoggen pond ferlên troch in spultsje "shovelboard". De kening vaerdigde metien in wet ut dot der ien sien lân gjin "shovelboard" mear spiele mocht wurde. Neffens de oerlevering spiele Ingelske seelieden oan dek fan de houten skepen mei munten, die't sa ticht moglik bie in markeerde liinne mei fakjes mûsten komme. De Nederlândkse seelieden nammen it spul oer, mar troch de deining fan de see fûllen der tevolle munten ien it wetter. It jild waerd ferfongen troch rûnne houten skiifen. De sjoelbak sa'ot we die no kinne, waerd foar it earst signaljerre oan it begjin fan de njoggentsjinde ieuw. Sûnttiid skaften volle families in sjoelbak oan en waerd der volle op feastdagen spiele. Ien de santiger jirren fan de verliene ieuw oantstienen ien Nederlân volle sjoelferienigingen. se organisearjeden iepen toernoaien wer geynteressearden foar priizen koenen sjoele. Omdot der gjin festgesteld reglement wie, hâlde ellse club der oare regels oan oer. De oprjochting fan de sjoelbond ANS (Algemiene Nederlândse Sjoelbond) ien 1977 soarchde derfoar dat der ien spulreglement kaam. Bie de bond binne mear dan 100 ferienigingen oansluten. De leden doche regelmjittich mei oan (inter)nationale wedstriiden en doet de ANS is oangluten bie NOC/NSF, is it sjoelen os officiële sport beneamd. Ek ien België en Dutsland is it sjoelen ienmiddels populair. Ien Dutsland wurd it oergeans 0jakkolo' neame.