Get Adobe Flash player

Wearom sjoelen?

Wearom wie sjoelen frûger sa populair? It antwurd is, omdot it in goeie bezighied is en gjin belûking hat oan geweld. It sjoelen is in rustig spul en kin hiel goed spiele  wurde mei it hiele gesin. It is moeilik, mar toch ek hiel leuk om de blokjes ien de júste goten te sjitten.

Home

Stukje skiednis

Oer de oarsprong fan it fennoatskipspul gjinne ferskillende ferheljen te rûnne, mar gjin ien wit precies hoe it sit. It wurd 'sjoelen' komt heechstwarschiinlik ut it Frysk, mar hoe it spul der terocht kaam is, is ondudlik. Ien Ingelske skiednisbûken wurd sprutsen oer "shovelboard" ...

Mear Leaze

Wât kinne jo hjir fiene?


Selecteer hier uw taal:

Fryske flagNederlandse flag

Frysk                       |            Nederlands