Get Adobe Flash player

Wearom sjoelen?

Wearom wie sjoelen frûger sa populair? It antwurd is, omdot it in goeie bezighied is en gjin belûking hat oan geweld. It sjoelen is in rustig spul en kin hiel goed spiele  wurde mei it hiele gesin. It is moeilik, mar toch ek hiel leuk om de blokjes ien de júste goten te sjitten.

Contact

Jo kinne altyd in E-mail stjoere mei jo fraach nei deschuur@hvanderkooi.nl. Of ful ûndersteand formulier ien. We sille dan probearje jo E-Mail sa heech nedig te beänderje.


Namme:

E-mail: